Tin đã lưu
Văn bản nghành xây dựng
 • Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
 • 10/2012/TT-BXD19/12/2012Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.Tải về
 • 7/2012/TT-BXD25/10/2012Thông tư số 07/2012/TT-BXD ngày 26/10/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
 • 68/2012/NÐ-CP11/09/2012Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựngTải về
 • 64/2012/NÐ-CP03/09/2012Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
 • 46/2012/NÐ-CP21/05/2012Nghị định số 46/2012/NĐ-Cp ngày 22/05/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.Tải về
 • 1/2012/TT-BXD07/05/2012Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.Tải về
 • 3/2012/QÐ-TTg15/01/2012Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 của Thủ tướng Chínhn phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg.Tải về
 • 633/QÐ-BXD21/06/2011Quyết định số 633/QĐ-BXD ngày 22/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chế Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựngTải về
 • 734/CT-TTg16/05/2011Chỉ thị số 734/CT-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC.Tải về
 • 30/2011/NÐ-CP05/05/2011Nghị định số 30/2011/NĐ-CP ngày 06/05/2011 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự.Tải về
 • 24/2011/NÐ-CP04/04/2011Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/04/2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giaoTải về
 • 1/CT-BXD03/03/2011Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 04/03/2011 của Bộ Xây dựng về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và Chương trình hành động của Bộ Xây dựng.Tải về
 • 214/QÐ-BXD03/03/2011Quyết định số 214/QĐ-BXD ngày 04/03/2011 của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.Tải về
 • 43/QÐ-TTg06/01/2011Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 07/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi một số thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội.Tải về
 • 80/2010/QÐ-TTg08/12/2010Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg ngày 09/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về miễn phí xây dựngTải về
 • 22/2010/TT-BXD02/12/2010Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.Tải về
 • 4/CT-BXD18/08/2010Chỉ thị số 04/CT-BXD ngày 19/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựngTải về
 • 472/QÐ-BXD21/04/2010Quyết định 472/QĐ-BXD ngày 22/4/2010 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010.Tải về
 • 9/2010/TT-BKH20/04/2010Thông tư số 09/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắpTải về
 • 8/2010/TT-BKH20/04/2010Thông tư số 08/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.Tải về