Tin đã lưu
Văn bản nghành xây dựng
 • Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
 • 3/2013/TT-BXD01/04/2013Thông tư số 03/2013/TT-BXD ngày 02/04/2013 của Bộ Xây dựng ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.Tải về
 • 8/2012/TT-BXD20/11/2012Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn.Tải về
 • 72/2012/NÐ-CP23/09/2012Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.Tải về
 • 88/2012/TT-BTC27/05/2012Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/05/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt
 • 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT14/05/2012Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/05/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Tài chính-Bộ Xây dựng : Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn.Tải về
 • 124/2011/NÐ-CP27/12/2011Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạchTải về
 • 798/QÐ-TTg24/05/2011Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 25/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020.
 • 577/QÐ-TTg18/04/2011Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 19/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạchTải về
 • 148/QÐ-TTg24/01/2011Quyết định số 148/QĐ-TTG ngày 25/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050Tải về
 • 24/2010/TT-BXD23/12/2010Thông tư số 24/2010/TT-BXD ngày 24/12/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc tổ chức triển khai đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh.Tải về
 • 2147/QÐ-TTg23/11/2010Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025.Tải về
 • 2066/QÐ-TTg11/11/2010Quyết định số 2066/QĐ-TTg ngày 12/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thoát nước Vùng kinh tế trọng điểm vùng dồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.
 • 1874/QÐ-TTg10/10/2010Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025.Tải về
 • 13/2010/TT-BXD19/08/2010Thông tư số 13/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.Tải về
 • 11/2010/TT-BXD16/08/2010Thông tư số 11/2010/TT-BXD ngày 17/08/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị.Tải về
 • 64/2010/NÐ-CP10/06/2010Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ Về quản lý cây xanh đô thị.Tải về
 • 2//2010/TT-BXD04/02/2010Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị”, mã số QCVN 07:2010/BXD.Tải về
 • 2149/QÐ-TTg16/12/2009Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.
 • 1930/QÐ-TTg19/11/2009Quyết định số 1930/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.Tải về
 • 1929/QÐ-TTg19/11/2009Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050Tải về